top of page

Privacy Policy

De website www.elin-cosmetics.com wordt beheerd door ELIN Cosmetics BV, een vennootschap die de bescherming van persoonsgegevens hoog in het vaandel draagt. Als verwerkingsverantwoordelijke stelt zij dan ook alles in het werk om de verzamelde persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met de gerelateerde wetgeving en meer bepaald de Europese algemene Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (hierna verder afgekort ‘AVG’).

 

WIE IS DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE?

De verwerkingsverantwoordelijke is ELIN Cosmetics BV, met maatschappelijke zetel te Kromstraat 64C - 2520 Ranst, ingeschreven in het handelsregister van Antwerpen onder het nummer BE 0772.903.621

 

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

Wij verwerken mogelijks volgende persoonsgegevens van u:

•       Voor- en achternaam

•       Geboortedatum

•       Adresgegevens

•       Telefoonnummer

•       E-mailadres

•       IP-adres

•       Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, zoals accountgegevens, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in              correspondentie en telefonisch

•       Locatiegegevens

•       Gegevens over uw activiteiten op onze website

•       Bankrekeningnummer

       

WIE GEBRUIKT UW GEGEVENS?

Uw persoonsgegevens worden intern gebruikt door ELIN Cosmetics BV om de kwaliteit en nauwkeurigheid van de dienstverlening en van de klantenbestanden te verbeteren.

Met het oog op een optimale gegevensverwerking kunnen wij uw gegevens ook uitwisselen met onze onderaannemers:

•       leveranciers (directe productlevering door de leverancier, klantenservice)

•       logistieke dienstverleners, transport- en koerierbedrijven

•       marketingbureaus

•       mailingbedrijven, dienstverleners gespecialiseerd in e-mail en sms-diensten, drukkers

•       informaticabedrijven, bank- en kredietinstellingen

•       controle- en auditorganisaties

•       overheidsinstanties

 

Voor het tonen van gepersonaliseerde advertenties voor onze producten of diensten via uw persoonlijke webpagina’s van de Facebook- en Google-diensten waarvan u gebruik maakt, geven wij uw gegevens enkel op versleutelde wijze door aan de vermelde ondernemingen en enkel die gegevens die noodzakelijk zijn om die gepersonaliseerde advertenties te tonen.

 

MET WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

ELIN Cosmetics BV verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden met verschillende mogelijke rechtsgronden:

Op basis van uw toestemming:

•       Verzending van aanbiedingen voor onze producten of diensten via e-mail en sms

•       Het tonen van gepersonaliseerde advertenties voor onze producten of diensten via uw persoonlijke webpagina’s van de Facebook- en Google-diensten waarvan u gebruik maakt. Zo kan u op de hoogte blijven van onze nieuw producten, speciale acties, wedstrijden of evenementen die wij organiseren.

•       Plaatsing van cookies op uw apparaat om onze producten en diensten voor te stellen die aansluiten op uw behoeften en om uw webbezoek statistisch te analyseren, volgens onze cookie-policy

•       Online chatdiensten

•       Geolocatie om een leveringspunt te kiezen

 

 

Wegens de rechtmatige belangen van onze onderneming:

•       Commerciële prospectie (waaronder selectie, normalisering en ontdubbeling) om aangepaste aanbiedingen te versturen of te tonen op uw persoonlijke webpagina’s van de Facebook- en Google-diensten waarvan u gebruik maakt en dit voor producten die gelijkaardig zijn aan de producten die u reeds hebt gekocht of waarvoor u reeds eerder interesse toonde. Het is mogelijk dat u dit niet wenst en daarom hebt u steeds een kosteloze mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze commerciële prospectie, via het sturen van een e-mail via info@elin-cosmetics.com

•       Realisatie en analyse van commerciële statistieken, enquêtes rond klanttevredenheid en naambekendheid, producttests en promoacties om uw klantervaring te verbeteren en onze producten en diensten af te stemmen op uw behoeften

Wettelijke verplichtingen:

•       Beheer van aanvragen aangaande de uitoefening van rechten met betrekking tot persoonsgegevens

•       Fraudebestrijding

•       Boekhoudkundige of fiscale verplichtingen

•       Wettelijk archiefbeheer

HOELANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?

Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende een periode van:

•       5 jaar na de laatste bestelling voor klanten

•       3 jaar na het laatste contact (de laatste klikreactie via een promomailing) voor prospecten.

Cookies blijven maximaal 13 maanden na de plaatsing ervan bewaard.

Uw persoonsgegevens die wij gebruiken voor direct marketing-doeleinden worden in ieder geval slechts bewaard tot het ogenblik dat u ervoor kiest dat uw persoonsgegevens niet langer voor direct marketing-doeleinden mogen gebruikt worden.

HOE ZIT HET MET DE VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID VAN UW GEGEVENS?

Wij nemen alle redelijke en passende organisatorische, technische, logistieke en fysieke maatregelen op het gebied van informaticabeveiliging om uw persoonsgegevens te beschermen tegen wijziging, vernietiging, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde toegang.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen.

WELKE RECHTEN HEBT U MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

Conform de AVG en de toepasselijke nationale wetgeving hebt u het recht om:

•       de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien;

•       de persoonsgegevens die wij over u bewaren te laten vernietigen, tenzij wettelijk anders bepaald;

•       de persoonsgegevens die wij over u bewaren te laten corrigeren of aanvullen als ze onjuist of onvolledig zijn;

•       de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;

•       de persoonsgegevens die u ons hebt bezorgd te laten bewaren op een standaard informatiedrager die toegankelijk is voor u of een door u aangeduide derde partij.

Tot slot hebt u ook het recht om u wegens gegronde redenen te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer deze gebeurt in het kader van de rechtmatige belangen van ELIN Cosmetics BV, zoals bepaald in artikel 6, lid 1, van de AVG. U hebt eveneens het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die u ons op basis van uw toestemming hebt meegedeeld, zoals bepaald in artikel 6, lid 1, van de AVG. U kunt dit verzet op om het even welk moment uiten, zonder dat dit afbreuk kan doen aan de reeds gebeurde verwerking voorafgaand aan uw verzet.

U kunt uw rechten uitoefenen via een schriftelijk bericht aan Klantenservice ELIN Cosmetics BV (België), of via een e-mail naar info@elin-cosmetics.com, in beide gevallen met een kopie van uw identiteitskaart, om zeker te zijn dat het verzoek door u is gedaan. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart; dit ter bescherming van uw privacy.

U dient wel voor ogen te houden dat ELIN Cosmetics eventueel niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang (bewaren, statistische analyse, wetenschappelijk of historisch onderzoek), voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie. 

 

WIJZIGING EN KENNISGEVING VAN ONZE PRIVACYVERKLARING

ELIN Cosmetics kan deze privacyverklaring af en toe aanpassen en bijwerken om ervoor te zorgen dat deze verklaring in de lijn ligt met hoe wij uw persoonsgegevens op een gegeven moment verwerken. De bijgewerkte versie van deze verklaring wordt op dezelfde webpagina geplaatst en wordt bij publicatie onmiddellijk van kracht. Gelieve regelmatig naar deze webpagina terug te keren om er zeker van te zijn dat u altijd op de hoogte bent van de informatie die wij verzamelen en verwerken, hoe en in welke omstandigheden uw gegevens worden gebruikt en in welke gevallen wij uw gegevens met derden delen.

bottom of page